Algemene voorwaarden

1. INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

1.1 Bedrijfsinformatie: Pro Meal BVBA, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Monseigneur Bremsstraat 15, België en geregistreerd de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0468.332.232.

1.2 BTW-nummer: Het BTW-nummer van Pro Meal is BE 0468.332.232.

1.3 Diensten: Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen ("Bestellingen") voor kant-en-klaar maaltijden ("Producten") te leveren via afhaalpunten of aan huis ("Restaurants") zoals vermeld op deze Website.

 

2. WEBSITE TOEGANG EN VOORWAARDEN

2.1 Website toegang: U heeft toegang tot de meeste gedeelten van de Website zonder dat u daartoe een Bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. De meeste gedeelten van de Website zijn voor eenieder toegankelijk.

2.2 Acceptatie van Website Voorwaarden: Door het gebruik (van een gedeelte) van deze Website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze Website Voorwaarden dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. U kunt in dat geval geen Producten via deze Website bestellen.

2.3 Aanpassing van Website Voorwaarden: Wij behoudens ons het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden.. U bent te allen tijde gehouden aan de Website Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

2.4 Uw verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de Website. U zult zorgdragen voor de aanvaarding en naleving van de Website Voorwaarden door eenieder die deze Website via uw internet aansluiting bezoekt.

 

3. UW STATUS

3.1 Bevoegdheid en leeftijd: Door het plaatsen van een Bestelling via deze Website garandeert u dat:             
(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en                  
(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;                
(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (bvb. indien u jonger bent dan 18 jaar).

 

4. HET PLAATSEN EN DE VERWERKING VAN EEN BESTELLING

4.1. Het samenstellen van uw Bestelling: Wanneer u uw Bestelling via deze Website heeft geplaatst in het (keuze)menu en u de benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de knop  "plaats mijn bestelling" of een soortgelijke button. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de knop "plaats mijn bestelling". Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

4.2 Aanpassing of annulering van uw Bestelling: Zodra u uw Bestelling heeft verzonden en uw betaling is verwerkt kunt u niet langer uw Bestelling aanpassen of annuleren en bent u niet gerechtigd tot enige restitutie (wij verwijzen u naar paragraaf 4.4 voor de beschrijving van procedure bij geweigerde Bestellingen).

4.3 Autorisatie van uw betaling: Uw Bestelling zal niet worden verwerkt indien uw betaling niet wordt geautoriseerd.

4.4 Verwerking en afwijzing van uw Bestelling: Na ontvangst van uw Bestelling zullen wij u van de ontvangst en verwerking van uw Bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de Website en iedere bevestigingse-mail die u ontvangt bevestigen slechts dat wij uw Bestelling hebben verwerkt en betekent niet zonder meer dat uw Bestelling is geaccepteerd.

4.5. Levering van uw Bestelling: De levering van de Bestelling gebeurt op het door u gekozen afhaalpunt of op het door u aangegeven leveringspunt. Bestellingen geplaatst uiterlijk op dinsdag vóór 13u zullen worden geleverd in het door u gekozen afhaalpunt op vrijdag. Indien u ervoor hebt geopteerd om de Bestelling te leveren aan huis, zal de bestelling worden geleverd op zaterdag. Enig opgegeven leveringstijdstip is louter indicatief en in geen geval bindend voor Pro Meal.

 

5. PRIJS EN BETALING

5.1 BTW en bezorgkosten: De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief bezorgkosten die aan het totaalbedrag van uw bestelling kunnen worden toegevoegd (wanneer u kiest voor bezorging in plaats van afhalen in een afhaalpunt).

5.2 Onjuiste prijzen: Deze Website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Wij zullen u normaliter van de juiste prijs op de hoogte stellen voordat uw Bestelling wordt verwerkt en wordt verzonden indien de juiste prijs van uw Bestelling hoger is dan de op de Website vermelde prijs. Echter zijn wij niet verantwoordelijk om er zorg voor te dragen dat uw Bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald.

5.3 Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via een geldige kredietkaart of elke andere betalingsmogelijkheid die op de Website staat aangegeven.

5.4 Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw Bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die Pro Meal is goedgekeurd. U dient daarbij de kosten van enige betaalkaart zelf te dragen. De Algemene Voorwaarden Kortingscodes zijn van toepassing op het gebruik van de tegoed- of kortingscodes. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met kredietkaart uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn. Pro Meal is in geen geval aansprakelijk voor deze vertraging in de verwerking van uw betaling.

5.6: Afgewezen Bestellingen: Indien uw Bestelling door Pro Meal wordt afgewezen (zoals in artikel 4.4. hiervoor omschreven) of indien uw Bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening gereserveerde bedrag van uw Bestelling niet aan ons worden overgemaakt maar zal het gereserveerde bedrag worden vrijgegeven of waar nodig worden teruggestort. Bij betaling van uw Bestelling met kredietkaart zal het kunnen voorkomen dat het vrijgeven of het terugstorten van het bedrag van uw Bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank of de uitgever van uw kredietkaart). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze vertraging bij de vrijgave of terug storting van het bedrag van uw Bestelling.

 

6. KLANTENSERVICE

6.1. Algemeen: De klantenservice is zeer belangrijk voor ons. Onze klantenservice zal dan ook alles in het werk stellen om u bij problemen met uw Bestelling bij te staan, dit met inachtneming van de artikelen 6.5 en 11 van deze Website Voorwaarden. U kunt met de klantenservice contact opnemen via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op deze Website.

6.2 Vragen over uw Bestelling: Indien u met uw Bestelling problemen ondervindt kunt u contact opnemen met het onze klantenservice zoals hierboven beschreven waarna een van onze medewerkers zo snel mogelijk uw klacht zal behandelen.

6.3 Klachten en suggesties: In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van Pro Meal, kunt u in de vorm recensies en ratings op de Website (de "Recensies") uw commentaar kenbaar maken. De Recensies maken een belangrijk onderdeel uit van onze kwaliteitscontrole.


7. LICENTIE

7.1 Voorwaarden voor gebruik: U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

7.1.1 Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gevestigd in deze Website en alle via deze Website door Pro Meal ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan Pro Meal of aan licentiegevers van Pro Meal. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Meal uitdrukkelijk vereist.

7.1.2 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat het statuut van Pro Meal  alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.

7.1.3 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat Pro Meal de maker is van, dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

7.1.4 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van Pro Meal.

7.2 Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Pro Meal.

7.3 Aan deze Website Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 zijn omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Pro Meal voorbehouden.


8. WEBSITE TOEGANG

8.1 Website toegang: PRO MEAL probeert deze Website - met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. PRO MEAL garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert PRO MEAL uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. PRO MEAL sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

8.2 Opschorting van toegang: PRO MEAL behoudt zich altijd het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

8.3 Veiligheidsmaatregelen: Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.


9. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

9.1 Algemeen:

9.1.1 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de PRO MEAL Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website (waaronder Recensies) beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie (de "Bezoeker Gegevens"). Door het verzenden en/of plaatsen van informatie garandeert u dat u alle rechten bezit die rusten op de door u geplaatste en/of verzonden Bezoeker Gegevens. PRO MEAL aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste Bezoeker Gegevens. PRO MEAL alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behouden zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste Bezoekers Gegevens te distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

9.1.2 U bent ervoor verantwoordelijk dat de door u geplaatste en/of verzonden Bezoekers Gegevens geen inbreuk maken of zullen maken op de beperkingen zoals genoemd in onderstaande paragraven 9.2 en 9.3.

9.2 Beleid Bezoeker Gegevens: Het is uitdrukkelijk verboden om Bezoeker Gegevens te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen die:

9.2.1 - strijdig zijn met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

9.2.2 - op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn;

9.2.3 - bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

9.2.4 - virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

9.3 Aansprakelijkheid: U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor de door PRO MEAL geleden kosten en de ontstane schade die voortvloeit uit het plaatsen en/of verzenden van Bezoekers Gegevens en/of Reviews en andere beoordelingen en opmerkingen die niet voldoen aan hetgeen in dit artikel 9 is beschreven.

9.4 Openbaarmaking: U stemt ermee in dat PRO MEAL haar volledige medewerking zal verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

 

10. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

10.1 Websites van derden: Links naar websites van derden op de Website van PRO MEAL worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. PRO MEAL controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. PRO MEAL vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

10.2 De Website link: U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat:

10.2.1 - dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van PRO MEAL en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan PRO MEAL en haar onderneming;

10.2.2 - u geen link zult gebruiken van een website die niet van u is of wanneer een dergelijke link op enige wijze en zonder rechtvaardige gronden een vorm van associatie met en/of goedkeuring door PRO MEAL suggereert.

10.2.3 - enige website waarop de link naar de Website van PRO MEAL wordt geplaatst voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden (en in het bijzonder aan de in artikel 9 genoemde voorwaarden).

10.2.4 – dat PRO MEAL het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van PRO MEAL in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

 

11. DISCLAIMER

11.1 Website informatie: PRO MEAL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kunnen u niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Wij kunnen de informatie op deze Website, ten aanzien van de diensten, Producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie op deze Website beschikbaar gesteld kan verouderd zijn en we hebben geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

11.2 Allergieën, dieet en menu-informatie: Wij omschrijven de Product namen, samenstelling, prijzen, aanbiedingen en warmte- en/of allergiewaarschuwingen (de "Menu Informatie") zo nauwkeurig mogelijk. Wij dragen er zorg voor dat de Menu Informatie juist en volledig is. Als u twijfelt over de geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan het hierover tijdig en voorafgaand aan plaatsen van uw Bestelling met de Klantenservice contact op te nemen.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Algemeen: Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van PRO MEAL voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door PRO MEAL uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van PRO MEAL uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van PRO MEAL die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

12.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid: PRO MEAL (inclusief alle functionarissen, zaakvoerders, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

- onze diensten;

- de Producten,

- deze Website;

- de juistheid van de op onze Website verstrekte informatie;

- het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links), de Bezoeker Gegevens, op deze website.

12.3 Additionele kosten: Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door u te maken of gemaakte kosten en te lijden of geleden schade.

 

13. HERROEPINGSRECHT

Conform artikel VI.53 van het wetboek economisch recht heeft de consument bij de aankoop van etenswaren geen recht om van de aankoop af te zien.

VI Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

13.1 dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

13.2 de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

13.3 de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

13.4 de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

13.5 de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

13.6 de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

13.7 de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

13.8 overeenkomsten waarbij de klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

13.9 de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13.10 de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

13.11 overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

13.12 de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13.13 de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen;

13.14 de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


14. BEËINDIGING

14.1 Gronden voor beëindiging: PRO MEAL is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

14.1.1 - PRO MEAL er redelijkerwijs van overtuigd is dat u in strijd met artikel 7 (Licentie) heeft gehandeld;

14.1.2 - U Gebruikers Gegevens of andere informatie op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met artikel 9 van deze Website Voorwaarden;

14.1.3 PRO MEAL er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met artikel 10 van deze Website Voorwaarden;

14.1.4 - U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden heeft gehandeld.

14.2 Verplichtingen bij beëindiging: Bij permanente of tijdelijke beëindiging dient u onmiddellijk alle gedownloade of geprinte uittreksels van deze Website te vernietigen.


15. MEDEDELINGEN

15.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en erkent – indien nodig en voor zover vereist – dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

 

16 OVERMACHT

16.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen ("overmacht").

16.2 Overmacht omvat iedere externe oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;

b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);

c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;

d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;

e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;

f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

16.3. Ingeval van Overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van Overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van Overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze Overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

 

17. AANVULLENDE BEPALINGEN

17.1 Privacy Verklaring: Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Deze Privacy Verklaring maakt onderdeel uit van deze Website Voorwaarden en is hier te raadplegen.

17.2 Andere bepalingen: U dient tevens (i) ons Cookie Beleid door te nemen om te vernemen hoe en waarom wij cookies gebruiken om de kwaliteit van deze Website en onze diensten te verbeteren,(ii) onze Algemene Voorwaarden Korting Codes door te nemen voor informatie over het gebruik van kortingscodes en (iii) onze Algemene Actie Voorwaarden door te nemen voor meer informatie over de voorwaarden die gelden bij speciale acties die wij van tijd tot tijd kunnen aanbieden. Al deze voorwaarden maken door deze referentie integraal onderdeel uit van deze Website Voorwaarden.

17.3 Geldigheid: Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

17.4 Volledige overeenkomst: Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

17.5 Afstand van recht: Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of PRO MEAL, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

17.6 Overdraagbaarheid: U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PRO MEAL over te dragen. PRO MEAL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin PRO MEAL een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

17.7 Titels: De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, België.